Værdigrundlag

Skolens virksomhed baseres på fire værdier: Professionalisme, imødekommenhed, ressourcebevidsthed og samarbejde.

Værdierne kommer i det daglige arbejde til udtryk ved, at elever, forældre og medarbejdere møder hinanden med gensidig respekt og anerkendelse samt nysgerrighed i forhold til at belyse forskellige oplevelser, holdninger, viden og erfaringer.

Professionalisme

I forhold til eleverne: At eleverne bliver forstået, og at den grundlæggende forståelse for målgruppens særlige problemer udmøntes i en forståelse af det enkelte barns forudsætninger og behov.

I forhold til personalet: At hver medarbejder til stadighed udvikler handicapforståelse, og at personalets fælles forståelse anvendes ved tilrettelæggelsen af det specialpædagogiske tilbud. At personalet tilvejebringer et læringsmiljø, der giver det enkelte barn optimale lærings- og udviklingsbetingelser i henhold til folkeskolelovens formål, og at der i det tværfaglige samarbejde skabes et sammenhængende tilbud.

I forhold til forældrene: At forældrenes viden/erfaringer og ønsker respekteres og inddrages som vigtige ved tilrettelæggelsen af det specialpædagogiske tilbud.

I forhold til andre samarbejdspartnere: At skolen ved møder, konferencer mv. fremstår som vidende, reflekterende og handlende samspilspartnere.

Imødekommenhed

I forhold til eleverne: At eleverne oplever gode rollemodeller. At deres udspil tolkes rigtigt, og at de får nødvendig støtte til at tolke omgivelserne. At de mødes med venlighed, interesse og åbenhed. At personalet bruger en kommunikationsform, som er entydig og forståelig.

I forhold til personalet: At man ”går efter bolden”. At venlighed, sjov og interesse viser sig i det daglige samarbejde. At der gives konstruktiv feedback med ros og ris. At kollegafællesskabet understøtter den enkeltes personlige og faglige udvikling og trivsel.

I forhold til forældrene: At der bliver lyttet til forældrenes synspunkter, og at forældrene oplever anerkendelse og indflydelse. At der arbejdes hen mod et gensidigt og forpligtende samarbejde.

I forhold til andre samarbejdspartnere: At skolen åbner sig mod omverdenen. At der modtages og videregives viden, erfaringer og inspiration.

Ressourcebevidsthed

I forhold til eleverne: At eleverne oplever, at der tages udgangspunkt i det, de kan. At deres evnemæssige ressourcer bliver brugt i en kreativ og spændende tilrettelæggelse af undervisningen/læringen.

I forhold til personalet: At personalet oplever, at økonomiske og menneskelige ressourcer kanaliseres derhen, hvor der er størst behov, og at der er opmærksomhed. At der er sammenhæng mellem mål, indsats og effekt.

I forhold til forældrene: At samarbejdet med forældrene tager afsæt i, at alle ressourcer omkring barnet skal anvendes for at give barnet sammenhæng og optimale læringsvilkår.

I forhold til andre samarbejdspartnere: At der er en oplevet sammenhæng mellem de givne ressourcer og den effekt, der er af indsatsen.

Samarbejde

I forhold til eleverne: At elevernes direkte og indirekte meddelelser inddrages i et aktivt og motiverende samspil. At børnene oplever, at samspil med de voksne giver succes.

I forhold til personalet: At samarbejdet sikrer, at der trækkes på samme hammel. At forskelligheder bliver belyst, og at alles indsats via samarbejde anerkendes, anvendes, styrkes og udvikles. At alle bruger de kompetencer, de har.

I forhold til forældrene: At samarbejde udvikles hen i mod et mere og mere kordineret pædagogisk fællesskab med en gensidig respekt for hinandens forskelige vilkår og rolle.

I forhold til andre samarbejdspartnere: At skolen i kontakten med omverdenen viser åbenhed, nysgerrighed med evne til refleksion ift. egen opgave, egen viden og erfaring.