Skole-hjem-samarbejde

En af skolens målsætninger er at arbejde for et levende og aktivt skole-hjem-samarbejde, hvor eleven involveres i det omfang, det opleves som meningsfuldt.

Målsætningen for skole-hjem-samarbejdet afspejles dels i skolens værdigrundlag og dels i det daglige arbejde.

Samarbejdet mellem skole og hjem tager afsæt i, at alle ressourcer omkring eleven anvendes for at give eleven sammenhæng og optimale læringsvilkår.

Skole-hjem-samarbejdet er omfattende og en betydningsfuld del af skolens samlede arbejde. Formen og hyppigheden tilrettelægges i et samarbejde mellem elevens kontaktpersoner og forældrene i starten af skoleåret.

Det daglige samarbejde

Alle elever har en elektronisk kontaktbog, som bruges til den daglige kontakt mellem skole og hjem. Her skrives beskeder og informationer til og fra skolen med et fokus på at bringe de gode oplevelser med eleven hjem. Der er desuden mulighed for en telefonsamtale med en kontaktperson hver anden uge. Mange forældre er glade for den dialog, den telefoniske kontakt giver mulighed for.

På skolens ForældreIntra kan forældre og medarbejdere ligeledes kommunikere med hinanden. Nyhedsbreve, tilmeldinger, kontaktbog formidles gennem ForældreIntra.

Konferencer

Der indkaldes til to årlige konferencer for elever i 9.-10. klasse, og én årlig konference for elever i 0.-8. klasse. Elevens kontaktpersoner deltager i begge disse konferencer. I efterårskonferencen deltager desuden afdelingsleder og/eller en konsulent fra Firkløverskolens konsulentteam. Herudover inviteres PPR, sagsbehandler, aflastningsfamilier eller andre, der har betydning i elevens liv. Konferencens formål er at drøfte elevens trivsel og udvikling samt drøfte mål for den kommende periode. Konferencen tager udgangspunkt i den individuelle elevplan/oplæg til konference, der er sendt til konferencedeltagerne forud for efterårskonferencen. Ved forårskonferencen deltager alene hjemmet og elevens kontaktpersoner, mens afdelingsleder, konsulenter eller eksterne samarbejdspartnere kan inviteres ud fra konkrete vurderinger.

Fra 8. klassetrin er der et særligt fokus på udskoling, hvorfor repræsentanter fra Ungdommens Uddannelsesvejledning også deltager.

Skole-hjem-samtaler

Der tilbydes årligt en forældresamtale. Til samtalen deltager lærere og pædagoger omkring eleven. Fokus på samtalen er elevens udvikling i forhold til folkeskolens fagrække samt de pædagogiske aktiviteter, eleven deltager i.

Revisitation

Til efterårskonferencerne drøftes, om barnet skal revisiteres til det efterfølgende skoleår.

Forældremøder

Der afholdes et årligt forældremøde for forældre knyttet til elevens team.

Forældrenetværk

I de seneste år har skolen arbejdet på at opbygge forældrenetværk. Formålet med forældrenetværkene er, at forældrene gives mulighed for at kunne mødes og udveksle erfaringer med ligestillede forældre. Forældrenetværkene planlægges i samarbejde med forældrene på de enkelte afdelinger.

Andre arrangementer

Der vil året igennem være et antal arrangementer, hvor alle teamets forældre og elever er inviterede. Formålet er, at forældrene lærer hinanden og hinandens børn at kende og dermed har mulighed for at støtte eleverne i at indgå legeaftaler med hinanden.