Skolens profil

Firkløverskolen er et helhedstilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser og ADHD med en skoledel og et specialpædagogisk fritidstilbud.

Firkløverskolen drives af Randers Kommune, men optager også elever fra andre kommuner og har afdelinger i Mørke og Randers.

Målgruppe

Firkløverskolen er en kommunal folkeskole for elever med autismespekterforstyrrelser (ASF), ADHD og lignende udviklingsforstyrrelser. Eleverne er potentielt normaltbegavede, men kan have forskellige former for specifikke indlæringsvanskeligheder – eksempelvis læse-/skrivevanskeligheder eller andre faglige vanskeligheder. Desuden ses ofte særlige problemer omkring opmærksomhed og organisering og styring af egne handlinger og egen adfærd.

Undervisning og pædagogik

Alle elever har vanskeligt ved at modtage undervisning i store sociale sammenhænge. De har behov for en undervisning, der tager afsæt i deres særlige styrker, og som kompenserer for deres særlige vanskeligheder. Gennem mødet med en specialpædagogisk tilgang og individualiseret undervisning, lykkes det for mange elever at gå op til folkeskolens afsluttende prøver i et eller flere fag.

Elevernes sociale kompetencer styrkes gennem socialfag, hvor der undervises i en række emner, der tager afsæt i elevernes forskellige diagnoser og deraf følgende vanskeligheder. I det specialpædagogiske fritidstilbud lægges der vægt på at skabe strukturerede lege og fritidssituationer, hvor eleverne får mulighed for at opøve sociale færdigheder gennem tilrettelagte aktiviteter.

Undervisningen på Firkløverskolen er tilrettelagt ud fra elevernes individuelle behov, dog således at undervisningen kan foregå på hold af forskellig størrelse. Der er erfaringsmæssigt altid elever, som kræver eneundervisning enten for at sikre udbytte eller for at undgå forstyrrelse af andre elever. Undervisningen er detailplanlagt med visualiserede skemaer for den enkelte elev. Der sikres en fysisk og social struktur, der muliggør, at eleven kan få tilgodeset behovet for overskuelighed og forudsigelighed. Arbejdet med portfolio indgår som et naturligt element.

Firkløverskolen bruger individuelle elevplaner, som er et omfattende og centralt arbejdsredskab, til at give en detaljeret beskrivelse af mål og metoder for elevens faglige, sociale og personlige udvikling.

Firkløverskolen bestræber sig konstant på at udvikle tilbuddet til skolens elever. Dette gøres gennem efter- og videreuddannelsesforløb for medarbejderne vedrørende specialpædagogiske emner og systemiske efteruddannelsesforløb vedrørende anerkendende kommunikation.

Medarbejdere og konsulentteam

Skolens medarbejdere består af lærere, pædagoger og pædagogiske medhjælpere. Der forventes af medarbejderne, at de gennemfører et særligt kursusforløb med fagligt og specialpædagogisk indhold. Desuden er samtlige medarbejdere uddannet inden for systemisk teori og tænkning.

Firkløverskolens konsulentteam består af psykologer og en pædagogisk vejleder, som også er UU-vejleder. Konsulentteamet har opgaver i forhold til elever og børn, er ansvarlig for afviklingen af kurser for medarbejdere samt daglig vejledning og rådgivning af medarbejdere.

Firkløverskolens konsulenter kan også købes til opgaver uden for skolen i form af rådgivning og vejledning og afholdelse af kurser.