Konsulentteamet

Firkløverskolens konsulentteam består af tre psykologer og en specialpædagogisk konsulent, som også er kurator med tilknytning til UU Randers.

Konsulentteamet har alle en systemisk konsulentuddannelse, teoretisk erfaring og et grundigt kendskab til specialpædagogiske metoder via deres tilknytning til en eller flere af Firkløverskolens tre regionale afdelinger.

Konsulentteamet har mulighed for at udbyde ydelser inden for udredning, vejledning, uddannelse og projektledelse.

Psykologisk udredning

Den psykologiske udredning består af en indledende samtale med netværket omkring barnet. Ud fra netværkets beskrivelse af barnet vurderer psykologen det testmæssige behov, der kan omfatte anamneseoptagelse, rating-scales og psykologiske tests. Der udarbejdes en rapport og ydes vejledning til netværket på baggrund af rapportens konklusioner. Det forventede tidsforbrug i forbindelse med den psykologiske udredning aftales.

Specialpædagogisk udredning

Et udredningsforløb vil typisk bestå af en afklarende samtale, hvor fokusområderne og forløbet diskuteres. Firkløverskolens konsulent gennemlæser sagsakter og observerer i skole- og fritidssammenhæng. Der udformes en kort rapport vedrørende observationen. Vejledning sker på baggrund af skolens spørgsmål og observationerne. Observation og vejledning kan gentages efter behov. Det forventede tidsforbrug for den specialpædagogiske udredning er mellem syv og otte timer.

Vejledning i hjemmet

Ved vejledning i hjemmet indgås en kontrakt mellem socialforvaltningen og Firkløverskolen, hvor formålet med vejledningen og omfanget af timer m.m. beskrives. Vejledningen kan bestå i observation i hjemmet, støttende og anvisende samtaler og udarbejdelse af materialer i form af dagsskemaer, sociale historier eller lignende.

Kurser og projektledelse

Firkløverskolen kan tilbyde en række kurser vedrørende ADHD, ASF og specialpædagogik. Kurserne er udviklet i forbindelse med en omfattende kursusvirksomhed internt på Firkløverskolen og i forskellige eksterne kursussammenhænge.

Vejledningsforløb og kurser kan tilrettelægges i samarbejde med lokale medarbejdere i specialklasser, skoler, døgninstitutioner eller andre, der arbejder med børn og unge med ASF, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelser.

Fordelen ved at tilbyde vejledning og at udvikle kurser i samarbejde med lokale medarbejdere er, at kurserne bliver målrettet skolens/institutionens individuelle behov og ønsker med hensyn til indhold, form og tidsramme.

Firkløverskolen kan desuden tilbyde projektledelse i forbindelse med specifikke udviklingsforløb eksempelvis i forbindelse med team- eller praksisudvikling.